11 LUTEGO 2021

Wypowiedzi Pana Jezusa. Szósta. Stare i nowe prawo

Kolejne, szóste nagranie z cyklu "Wypowiedzi Pana Jezusa". Temat bardzo ważny, mianowicie Stare i nowe prawo. Co Pan Jezus zrobił z prawem Mojżeszowym? Czy dziesięć przykazań nadal obowiązuje tych, którzy są w Chrystusie?

 

Ewangelia Mateusza 5, 17 – 20

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
 
Sprawa stosunku chrześcijan do Prawa Mojżeszowego nie jest niczym nowym. Od początku istnienia Kościoła budziła ona kontrowersje. To samo ma miejsce i dzisiaj. Wielu jest bowiem “nauczycieli”, którzy nakłaniają chrześcijan, narodzonych na nowo do zachowywania szabatu czy innych przepisów wynikających z Zakonu. 
 
Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego, dłuższego niż zwykle nagrania. 
 
Mam nadzieję, że Pan Bóg posłuży się nim, aby rozwiać wątpliwości i uspokoić serca wielu Jego dzieci. Zwłaszcza tych, które jeszcze nie są ugruntowane i mają zamieszanie z tego powodu.
 
Chwała i dzięki Panu Bogu, że zostawił nam tak wyraźny i obfity materiał dowodowy w tym temacie. Ja go tylko zebrałem i przedstawiłem.
 

 

Teksty biblijne użyte w nagraniu

List do Rzymian 10, 4 a

Albowiem końcem zakonu jest Chrystus…

Koniec – zakończenie, granica istnienia czegoś, kres, ostatni element jakiegokolwiek następstwa czy ciągu, finał, rezultat, to czym coś zostaje zakończone, koniec ku któremu wszystko zmierza, cel, zamysł, myto, cło

 

List do Efezjan 2, 15

On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.

Zniósł – uczynić bezczynnym, nieczynnym, niedziałającym, sprawić zaprzestanie, położyć kres, usunąć, unieważnić, znieść.

 

Dzieje apostolskie 15,1 i 5

A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.

Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego.

 

List do Galacjan 5, 11 – 14 i 18

A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża.
Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają.
 
Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.
Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.
 

A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.

 

Pierwszy list do Tymoteusza 1, 8 – 11

Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek,
Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców,
Rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce,
Zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona.

 

List do Rzymian 3, 19 – 20

A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.
Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
 

List do Galacjan 3, 19. 24 i 25

Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.

Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.

A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

 

O dziesięciu przykazaniach

Druga Księga Mojżeszowa 34, 27 i 28

I rzekł Pan do Mojżesza: Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem.
I pozostał tam u Pana przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i spisał na tablicach słowa przymierza, dziesięcioro słów.
 

Piąta Księga Mojżeszowa 4, 13 i 18, 15 – 19

I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach.

Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.
Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,
Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.
Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.
Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.
 

List do Hebrajczyków 12, 18 – 25

Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy
Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano;
Nie mogli bowiem znieść nakazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie.
A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący.
Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia
I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,
I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.
Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba.
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top